Ledarutveckling

Vårt ledarskap förbättras när vi blir mer medvetna om oss själva och om det stora lugnet.

Då kan vi bli lugnare, tryggare, modigare och mer klartänkta.

"När vi länger blicken mot horisonten

infinner sig vårt inre lugn

och vår förståelse blir tydlig.

Vår största styrka är vår förmåga

att lyssna och förstå."


Gunilla N

En undersökning som redovisas i RapportenChef2021 visar att; 25% av cheferna i Sverige är utmärkta chefer,

50% är bra chefer och 25% är svaga chefer.

En Gallupundersökning visar att 14% av medarbetarna är engagerade,

75% är oengagerade och 11% är aktivt oengagerade, det vill säga att de mot-

arbetar ledningen.

Samtidigt står vi inför den stora omställningen till ett fossilfritt och cirkulärt samhälle, det är mycket vi behöver 


Här behöver vi tänka nytt och vi behöver tänka annorlunda. Vi behöver få nya perspektiv och ha en stark framtidstro.

Vi behöver bli medvetna om det som idag ligger på en omedvetet för oss.

I den bästa av världar har alla som vill, potentialen att bli mycket goda chefer. När vi blir medvetna och utvecklar vårt Inre ledarskap, stödjer det vårt ledarskap och självledarskap.

Men ibland drabbar livet oss och det kan negativt påverka lönsamheten och den psykosociala arbets-miljön samt allas goda hälsa. Vi kanske också börjar ta "genvägar" som inte stödjer våra cirkulära ambitioner.  

Även om det har gått långt, löser vi det tillsammans - det tar bara lite längre tid - Så KOM I TID, VÄNTA INTE!
Kom gärna redan innan situationerna har uppstått!

Inre ledarskap

 och Självledarskap

"Att se bortom vår medvetenhet" Foto Lisa Persdotter

Att bli medveten...

I mitt arbete som ledarutvecklare är min erfarenhet, att alla kan vi optimera oss själva, öka vår självinsikt och självläkning samt att göra det som är omedvetet för oss, medvetet.

Vad det innebär att vara medveten kan vi se på ur flera perspektiv. Det vi behöver inse är, att det är inte bara är en fråga som vi kan förstå med vårt intellekt. Vi behöver se bortom det som vi tror oss se. Vi behöver vidga vårt medvetande för att se nya perspektiv.

Vårt Inre ledarskap och självläkningen finner vi när vi är avslappnade och fokuserar på just ingenting. Då jag valt att arbeta med Traditionell Kinesisk Medicin (TCM) ser jag också självläkning ur det perspektivet.


Med det som utgångspunkt, presenterar jag här det koncept som jag har skapat och utvecklat under drygt 20 år  och som har visat sig ge mycket goda resultat. 

Johari fönster

När vi blir medvetna om hur vårt beteende påverkar andra, kan vi förändra vår inställning, våra attityder och hantera våra rädslor. Vi inser vilka försämrade resulta det ger psyko-socialt och resultatmässigt i företaget samt i våra privatliv, när vi är omedvetna.

Är vi dessutom stressade, utbrända, har trassliga relationer, då ser vi inte våra medmänniskor och vi har inte förmågan att lyssna.

Det kostar både oss och våra medmänniskor psykiskt lidande samt i förlängningen försämras företagets produktivitet på ett sätt som kan vara svårt att förutse.


När vi blir medvetna om det som är omedvetet för oss, kan vi göra stor skillnad. 

"Små inre förändringar gör stor skillnad i världen"

"Trygghet skapar tillit"  Foto av LIsa Perdotter

Att se grundorsakerna...

Ofta lägger vi ut orsakerna till problem på andra  eller annat i vår omgivning. Vi ser inte vad vi själva bidrar med...

Här kan vi ställa oss frågan Varför några gånger för att finna svaret. Vi är kanske inte heller medvetna om vad vi kan bidra med för att förbättra situationen och hur det kan göras.

Medvetenhet skapar en lugnare, tryggare och mer hälsosam miljö, vilket kan bidra till högre produktivitet och förbättrad  psykosocial miljö.


När vi som ledare ser våra medarbetare växer de som människor och blir mer engagerade, mer lönsamma, mindre stressade och mer sällan sjuka.


Du som har modet och drivet att arbeta som ledare;
- Vill du bli ditt allra bästa jag som ledare och människa?

Enkelt  och pragmatiskt, att inte bara tala om problemen, utan att se utanför det traditionella och hitta nya lösningar, är mina ledord. Det jag vet att det är ganska enkelt, men kan upplevas som svårt i praktiken och, om du vill, hjälper jag dig gärna.

Ledarutvecklaren passar vem?

Ledarutvecklaren är individuellt och passar alla former av ledare och branscher.


Företagsledare som har arbetat länge och de som är ny- startade, har kommit från bygg-, revisions-,it-, restaurang-, trädgårds-, hälso-branschen och andra organisationer, har optimerat sitt inre ledarskap utifrån sin personlighet samt fått goda och hållbara resultat.

Du behöver prioritera och avsätta tid. Om en prioritering just för stunden inte är möjlig för dig, pausar vi vårt samarbete och du har möjlighet att återkomma, när din situation har förändrats.


Med ett positivt engagemang utvecklas du mot att bli din bästa version av dig själv och kan bättre situationsanpassa ditt ledarskap. Du "vässar" ditt verktyg, det som är du.

Hur går det till?

I en lugn och trygg miljö, får du individuell hjälp genom samtal, behandling, övningar och tester. Du utvecklar ditt inre goda ledarskap på en djupare nivå samtidigt som du stärker din hälsa och hittar nya förhållningssätt och egna strategier – både på jobbet och hemma, vilket har visat sig ha en positiv inverkan på ditt ledarskap och självledarskap.

För att få ett hållbart resultat, krävs att du prioriterar och avsätter tid. Vi, du och jag tillsammans, anpassar det efter dina behov och livssituation just för stunden.

Vi arbetar med den vision, de mål och den handlingsplan som du sätter upp i inledningen av grundprogrammet och vi arbetar utifrån ditt fysiska, psykiska, sociala och existentiella utgångsläge.


Om du vill känna dig för innan du tar beslutet att gå hela  grundprogrammet, kan det vara en bra lösning att välja  PersonligUtveckling eller SPOT-ON programmet först.

SPOT-ON är också första delen av Grundprogrammet..

Innehåll

Programmet har sina rötter i den traditionella kinesiska medicinen (TCM) och vi använder oss av DiSC för ledare, KASAM-begreppet, stresshantering på jobbet och hemma

samt, strategi-tänket i lönsamma cirkulära affärsmodeller.


Centrala begrepp i Ledarutvecklaren är;
- Känslor hos normala människor - då använder vi

DiSC för ledare.
- Salutogenes som betyder Hälsans ursprung då vi ser tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar, att vi har en känsla av sammanhang, vår KASAM,
- Tankar om vad en materialistisk livsinställning gör med oss och hur det påverkar ledarskapet och vår miljö.
- Tankar om att hälsotillstånd är balans i kroppen och känslolivet, då använder vi TCM (traditionell kinesisk medicin) då höjs också medvetandenivån.

- Förståelse för cirkularitet i affärsvärlden.


Bäst resultat i ditt företag får du när det finns en förståelse från övriga personer i företagsledningen. Ur ett företagarperspektiv, ser vi nyttan av att hela ledningsgruppen genomgår programmet ungefär samtidigt. Det ger möjlighet till en ökad förståelse för varandra och ni utgår mera från en enad plattform i besluten.

Vår historia, miljö och materialistiska samhälle

På 1600-talet började vi iaktta vår värld och skapade teser utifrån den naturvetenskapliga filosofin. Det själsliga och andliga var inte en del av naturvetenskapen, utan skulle hållas noga åtskilda ifrån varandra.

Den materialistiska filosofin utgår ifrån, att det enda som finns och existerar är det som vi kan iaktta, mäta, räkna och väga. Den immateriella delen av oss, vår livskraft, ses inte som en del av vår vardag.

Redan som barn förstod jag att det saknades något viktigt i vårt samhälle och i våra liv, men jag visste inte vad. Då sökte jag mig till naturvetenskapen som alltid har intresserat mig, vilket jag även senare studerade som vuxen.


Det jag ser är att det finns ett samband mellan att vi valde bort livskraften som ett begrepp här i västvärlden för 400 år sedan och de konsekvenser som vi ser i dagens samhälle med miljöförstöring, utarmning av planetens resurser och att psykisk ohälsa är så utbredd, då många av oss saknar en känsla av mening med livet.

Vårt fokus på det materialistiska och förnekelsen av vår livskraft, leder oss till en själslig tomhet och existentiell ångest. Detta "tankefel" behöver vi bli medvetna om. Om vi försöker lösa dagens problem med samma inställning som vi hade när vi skapade problemen, kommer vi inte att lyckas, även om vi ställer om till ett fossilfritt samhälle.

Det materialistiska synsättet kan leda till ett ledarskap och ett företagande som har fokus på ökandet av de materialistiska vinsterna. Ett fokus som inte tar med helheten i tillvaron där medvetenheten om hur viktigt livet och livskraften är, för oss alla.


De personer som idag har modet och viljan att leda sina medmänniskor, behöver vara medvetna om perspektivet på livet på ett mer ursprungligt plan.

Det är anledningen till att jag har skapat och fortsatt att utveckla konceptet Ledarutvecklaren, vilket idag även innefattar cirkulära affärsmodeller.


Den stora omställningen som vi står inför idag, behöver hanteras praktiskt och pragmatiskt, men också känslomässigt av oss alla. Min uppfattning är, att här har du som ledare en av dina viktigaste uppgifter - och jag hjälper dig gärna.

Den vitruvianske mannen av Leonardo da Vinci år 1492. Bilden är ett typexempel på förenandet av konst och vetenskap.
unsplash